Stanovy Kynologického klubu Hvězda Šternberk 

 

Článek 1

1)   Základní organizace Kynologický klub Hvězda Šternberk  (dále jen ZO),  je dobrovolné sdružení členů se zájmem o základní a sportovní výcvik psů. ZO je organizací neziskovou.

2)   ZO je členem Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS), a proto se plně řídí jejími stanovami a posláním.

3)  Tyto stanovy pouze upřesňují místní, konkrétní potřeby ZO kynologického klubu Hvězda Šternberk .

 

Článek 2

1)   Sídlo  -  Kynologický klub Hvězda Šternberk  ;  Babická 2636/34;  785 01 Šternberk.

 

Článek 3 - členství

1)   Formy členství

a)     člen ZO  – členem se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu, který souhlasí se stanovami ZO, stanovami MSKS, klubovým řádem a členské poplatky.  Před řádným přijetím se může bezplatně účastnit až tří výcvikových dnů.

b)     hostující člen – hostování člena jiné ZO MSKS, či ČKS který svoje členství v jiné ZO doloží a souhlasí se stanovami naší ZO a klubovým řádem.

2)   Podmínky přijetí nového člena.

a)      písemná přihláška

b)     souhlas zákonného zástupce  ( mládež do 18 let )

c)      předložení očkovacího průkazu psa  ( aktivní člen, hostující člen )

3)    O přijetí nového či hostujícího člena, rozhodne výbor ZO na základě písemné přihlášky, nejpozději do 14 dnů.

4)    U nezletilých osob do 18 let je členství v ZO podmiňováno písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky.

5)  Dokladem o členství je platný „Členský průkaz MSKS“, vydaný na počátku nového kalendářního roku, který zároveň potvrzuje uhrazení členských poplatků.

 

Článek 4 – Členské příspěvky

 

1)   Členský příspěvek je určen na:

a)     úhradu svazových členských příspěvku odváděných MSKS ( v současné době to je 50, - Kč za známku /  u nového člena 80,- Kč za členský průkaz )

b)     využívání majetku klubu  ( pořízení a údržba překážek, zástěn, kotců, zázemí cvičiště, WC a další )

c)     provoz cvičiště  (pronájem plochy cvičiště, prostor na stopy, spotřeb. elektrická energie apod.)

d)     ostatní výdaje do výše 5.000,- Kč schválené výborem ZO.

d)     ostatní výdaje nad 5.000,- Kč schválené členskou schůzí.

 

 

2)  Výše klubových členských příspěvků v ZO je stanovena takto:

a)   člen klubu – dospělý                 800,- Kč / kalendářní rok

b)   mládež do 18let, důchodci        400,- Kč / kalendářní rok

c)   osoby nevlastnící psa               400,- Kč / kalendářní rok

d)   hostující člen                             400,- Kč / kalendářní rok

e)  hostující do 18 let                       200,- Kč / kalendářní rok

 

3)  Členský příspěvek je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31. 1.  aktuálního roku. Nový člen a hostující člen nejpozději do 14 dnů po oznámení výboru ZO, že byl do klubu přijat.

Spolu s placením členského příspěvku, musí být předložen očkovací průkaz psa s platným očkováním.

4)  Předseda, v součinnosti s pokladníkem klubu, potvrdí svým podpisem úhradu příspěvku do členského průkazu každého člena v nejbližším možném termínu.

5)  Neuhrazením členského příspěvku zaniká členství v ZO.

 

Článek 5 – Pracovní činnost pro klub

 

1) Každý člen má povinnost odpracovat 15 brigádnických hodin v kalendářním roce, pro potřeby klubu.

Povinnosti odpracovat 15 brigádnických hodin jsou zproštěni:

a)      výcvikáři a figuranti

b)     člen nastupující po 1. 8. aktuálního roku

c)      hostující členové

d)     mládežníci do 18. let

2)   Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen  30,- Kč ve prospěch klubu a to nejpozději do 31.1. následujícího roku.

3)  Organizaci brigádních hodin (tj. zajištění programu prací, nástrojů atp.), zajišťuje hospodář a výbor ZO. Evidenci přítomnosti zaznamenává předseda klubu nebo jím pověřený člen. Je povinností každého člena zajistit si, aby odpracované hodiny byly správně zaevidovány.

 

Článek 6 – Orgány ZO

1)     Orgány ZO jsou:

a)      Členská schůze

b)     Výbor  ( schází se minimálně čtyřikrát v kalendářním roce ), má povinnost svá rozhodnutí oznámit členské základně formou vývěsky.

2)  Pro platnost rozhodnutí orgánů ZO se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

3)  Nejvyšším orgánem je členská schůze, která je svolávána podle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor svolá členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina všech  členů ZO a to písemnou formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO.

Výbor je orgán, který se schází čtyřikrát v kalendářním roce a má povinnost svá rozhodnutí oznámit členské základně formou vývěsky.

Každý člen ZO má jeden hlas. Člen se může nechat při hlasování zastupovat jiným členem a to na základě písemné plné moci, na které musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.

4)  V čele ZO stojí výbor, který je volen na členské schůzi na dobu 4 let.

Ve výboru ZO se obsazují následující funkce:

a)      předseda,

b)     místopředseda,

c)      jednatel,

d)     pokladník,

e)      hospodář,

f)       revizor,

g)      hlavní výcvikář,

h)     chovatel.

 

4.1. Předseda:Předseda výboru ZO je volen samostatně a tajnou volbou na výroční členské schůzi ZO. Funkční období předsedy výboru ZO je 4 roky. Jeho odvolání a nová volba se provádí na řádné nebo mimořádné členské schůzi.

4.2. Kontrolní komise:Současně s výborem ZO je volena kontrolní komise, která  je   oprávněna  kontrolovat  veškerou činnost  ZO a jeho orgánů.  Počet členů kontrolní komise je vždy lichý, nejméně však tříčlenný.

4.3. Statutárním orgánem pro jednání s jinými orgány a organizacemi jsou předseda a  místopředseda  ZO, a to každý samostatně. Podpisové právo k finančním transakcím v rámci pokladní hotovosti ZO nebo běžného účtu ZO u peněžního ústavu má předseda  a pověřený člen výboru.

Změny ve složení výboru lze provést jen na řádné nebo mimořádné členské schůzi.

 

Článek 7 – Ekonomické zásady hospodaření  platné v rámci ZO

 

1)  Ekonomické zásady hospodaření ZO vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti ZO. Výkon funkcí v rámci ZO je čestný.  Členové orgánů ZO  mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

2)  Majetkové hodnoty hospodaření ZO:

a)      náklady spojené s činností ZO jsou hrazeny zejména z:

-  členských příspěvků,

-  darů od fyzických a právnických osob,

-  příspěvků, dotací (např. dotace MŠMT ČR, Sazka apod.),

-  dalších zdrojů,

b)     ZO hospodaří podle vlastního rozpočtu ,

c)      ZO vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy

d)     výši klubových členských příspěvků stanoví Výbor ZO po odsouhlasení Členskou schůzí ,

e)      z hlediska zajištění chodu ZO po stránce propagační, sponzorské a jiné, může Výbor zřídit placenou funkci či provedenou práci finančně ohodnotit .