Listina základních psích práv a svobod

11.03.2010 20:01

Článek 1
Všichni psové se rodí svobodní a rovní lidem a zůstávají tak po celý život. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.


Článek 2
Každý pes může činit, cokoli uzná za vhodné. Žádný pes nesmí být nucen činit, co je proti jeho vůli, ale ani nic jiného.

 

Článek 3
Výcvik může být ukládán toliko na základě svobodné vůle psa a jen při zachování jeho základních práv a svobod.

 

Článek 4
(1) Žádný pes l nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát požadavkům výcvikáře, nedostatek kázně nebo pro svobodomyslný pohyb po přírodě.
(2) Obviněný nebo podezřelý pes musí být ihned seznámen s důvody svého zadržení na vodítku, vyslechnut a nejpozději do 2 hodin propuštěn na svobodu. Má právo nevypovídat, právo na obhájce a nezávislého soudce, který není členem smečky.
(3) Soudce musí zadrženého psa propustit na svobodu ve výše stanovené lhůtě.

 

Článek 5
Tělesné tresty a psychické týrání nedostatkem pozornosti jsou nepřípustné.

 

Článek 6
(1) Pelech je nedotknutelný. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Pro další části obydlí se psům zaručuje svoboda pohybu a pobytu.

 

Článek 7
Každý pes má právo svobodně se sdružovat s jinými psy.

 

Článek 8
(1) Pracující psové mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Za spravedlivou odměnu není možné považovat granulovanou stravu.
(2) Všichni ostatní psi mají nárok na půlku kuřete týdně.

 

Článek 9
Právo prozkoumat jakékoli potraviny, včetně vyhozených, určených jiným nebo umístěných na stole, je zaručeno.

 

Článek 10
Každý pes má právo, aby byla zachována jeho psí důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.