Klubový řád KK Hvězda Šternberk

 1.  Podmínky členství KK Hvězda Šternberk

    a) Členem se může stát každý    

 • kdo absolvuje základní kurz  (výjimky  jsou vyhrazeny)
 • souhlasí s klubovým řádem  a  stanovami klubu
 • zaváže se k plnění povinností
 • podá si písemnou přihlášku, mládež do 18-ti let,  doloží i písemný souhlas rodičů
 • je schválen výborem klubu
 • zaplatí členský příspěvek              

     b) Hostujícím členem se může stát člen jiné organizace

 • který si podá písemnou žádost
 • souhlasí s klubovým řádem a stanovami
 • je schválen výborem klubu
 • zaplatí příspěvek za hostování

 2.  Práva členů KK Hvězda

 • účastnit se zkoušek a závodů
 • při účasti na zkouškách z výkonu či závodech (ne domácích), v případě umístění na 1,2,3 místě má právo na úhradu startovného. Nutno doložit! (neplatí pro hostující) . V případě, špatné finanční situace klubu, je možné,  dle rozhodnutí výboru a členské schůze od těch úhrad upustit.
 • docházet na cvičiště kdykoli i mimo výcvikové dny
 • využívat k výcviku svého psa pomůcky, jež jsou majetkem klubu
 • podílet se na vedení klubu (neplatí pro hostující)
 • volit členy výboru na členských schůzích, případně být zvolen (neplatí pro hostující)

 3.  Povinnosti členů KK Hvězda

 • platit včas ve stanoveném termínu členské příspěvky a zálohy na brigádnické hodiny
 • odpracovat stanovený počet brigádnických hodin
 • pomáhat dle svých možností a schopností při akcích pořádaných KK Hvězda
 • účastnit se členských schůzí (neplatí pro hostující)
 • dodržovat Klubový řád, Stanovy klubu a pokyny členů výboru

 4.  Příspěvky do KK Hvězda

     a) Členské příspěvky na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto

 • 800 Kč pro osoby starší osmnácti let
 • 400 Kč pro mládež do osmnácti let a důchodce
 • 400   pro osoby nevlastnící psa

      b) Příspěvky za hostování na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto

 • 400 Kč pro osoby starší osmnácti let
 • 200 Kč pro mládež do osmnácti let

      c) Příspěvky za tříměsíční základní kurz jsou stanoveny na 500 Kč

                                             

 5.  Systém brigádnických hodin

 • každý člen je povinen odpracovat nejméně 15 brigádnických hodin za rok
 • za každou neodpracovanou hodinu zaplatí poplatek 30
 • poplatky se vybírají zálohově nejpozději do 31.3. daného roku
 • při splnění limitu se záloha automaticky převede do dalšího roku
 • při nesplnění limitu  propadá záloha ve prospěch klubu
 • při ukončení členství a splnění limitu se záloha vrací

 6.  Řád výcviku

 • výcvikovým dnem je stanovena v zimním období neděle od 9 hodin, v letním období neděle od 9 hodin a úterý od 18 hodin. Veškeré změny budou vyvěšeny na nástěnce v klubovně a uveřejněny na webových stránkách KK Hvězda
 • za řádný průběh výcviku ve výcvikových dnech odpovídá výcvikář
 • přítomnost háravé feny na výcviku nahlásí psovod před zahájením výcviku výcvikáři a ten určí, kdy fena bude cvičit
 • v době výcviku se na cvičební ploše pohybuje pouze cvičící psovod se psem, rodinní příslušníci se v této době pohybují ve vyhrazených prostorách
 • každý psovod se ke svému psu chová při výcviku ohleduplně, nepřetěžuje ho, netýrá ani neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová i mimo cvičiště a na veřejnosti. Opačné zacházení vede ke ztrátě členství

 7.   Všeobecné podmínky

 • děti do deseti let se mohou výcviku zúčastnit pouze pod stálým dozorem rodičů
 • za škody způsobené svým psem odpovídá a škodu hradí majitel psa
 • je zakázáno nekontrolované pobíhání psů po cvičišti
 • zákaz venčení psů v areálu klubu, v případě znečistění, výkaly ihned odstranit
 • zákaz vodění psů do klubovny
 • zákaz požívání alkoholu během výcviku
 • zákaz vstupu s nemocným psem
 • udržovat pořádek a čistotu v klubovně, areálu klubu i v jeho okolí